Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

Winnym szlakiem

WebHostingLab

Odwiedzających

Dzisiaj 20
Wczoraj97
W tym tygodniu 610
W tym miesiącu 4471
Last month 33090
Wszystkie 37561
Your IP: 54.87.198.240
Today: 31-01-2015

Logowanie

W związku z licznymi zapytaniami pracowników, informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. wszedł w życie  nowy  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Przedkładamy niektóre ważniejsze zmiany w Regulaminie.
 
§ 5 lit. d – Do korzystania z funduszu uprawnieni są: emeryci i renciści - byli pracownicy Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., dla których Spółka pozostawała ostatnim miejscem pracy.
W zakresie:
a)indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci 
- w postaci zapomogi;
b)trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej;
§ 5 lit. e - dzieci, o których mowa w § 6 - także po śmierci rodzica o którym mowa w lit. a – c jeżeli pozostawały na utrzymaniu ww. rodzica i pobierają rentę rodzinną.
§ 10 ust. 1 – zostały usunięte zapisy dotyczące:
- finansowania i dofinansowania działalności kulturalno – oświatowej oraz sportowo rekreacyjnej;
- organizowanie działalności kulturalno – oświatowej oraz sportowo rekreacyjnej.
Związane jest to z zaprzestaniem refundacji za np. bilety do kina, na basen, siłownie itp.
§ 13 ust. 1 lit. b - ... W przypadku faktury lub rachunku wystawionego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
§13 ust. 8 - dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w § 13 ust 1 a, b  przyznawane jest uprawnionym na wniosek złożony do 15 grudnia danego roku.
 
Jednocześnie prosimy po opublikowaniu zapoznać się z całą treścią Regulaminu a w szczególności zmienionymi załącznikami  1 i 2.  W razie wątpliwości dotyczących zapisów Regulaminu prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub osobiście w siedzibie związku.
 
Nowy Regulamin ZFŚS po dostarczeniu przez pracodawcę zamieszczony zostanie w zakładce dokumenty.
W nawiązniu do naszego wystąpienia i ZZM Maszynistów z grudnia ubiegłego roku oraz dalszej korespondencji pomiędzy Zarządem PKZP informujemy, że do dnia dzisiejszego nasze organizacje nie otrzymały od Zarządu Kasy wnioskowanych dokumentów, przede wszystkim w postaci sprawozdania z działalności PKZP za rok 2013. Obecnie, w związku z zakończeniem roku 2014 r. zwróciliśmy się pismem z dnia 27 stycznia o udostępnienie i przekazanie sprawozdania z działalności PKZP także za ostatni rok tj. 2014
Jednocześnie wobec nieudostępnienia ww. dokumentów zmuszeni będziemy potraktować to jako działanie celowe, uniemożliwiające wykonywanie przez związek zawodowy przewidzianego ustawą nadzoru nad działalnością kasy. Ponownie nadmieniamy, iż uchylanie się od powyższego obowiązku w tym zakresie stanowić będzie naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz rozporządzenia w sprawie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.
Dodatkowo obecny stan w tym zakresie prowadzić może do przekonania, iż PKZP być może nie chce ujawnić informacji dotyczących jej funkcjonowania w obawie wskazania ewentualnych nieoprawidłowości. Przedłużający się brak współdziałania może tylko utwierdzić w takim przekonaniu, co stanowi potencjalne działanie na szkodę Kasy.
Niezależnie od powyższych uwag, w przypadku  braku reakcji na nasze wystąpienie w terminie 5 dni nasze organizacje zmuszone będą złożyć formalny wniosek do Zarządu Kasy zgodnie z §18 ust.1 pkt.3 Regulaminu PKZP celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kasy. Niewykluczone pozostaje realizowanie także dalszych przewidzianych przepisami uprawnień i możliwości wobec braku współdziałania ze strony Kasy.
 
Na obecnym etapie wykonanie tych uprawnień może okazać się nieuzasadnione, jednak ocena taka możliwa będzie jedynie wprzypadku przekazania wnioskowanych informacji i współdziałania ze strony Kasy, na co oczekujemy. W przeciwnym razie, aby nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków przewidzianych ustawą, nasze organizacje zmuszone będą do podjęcia dalszych kroków przewidzianych prawem.
 
W dniach 05-07 czerwca NSZZ "Solidarność" organizuje objazdową wycieczkę "winnym szlakiem" przez Wiedeń, Mikulow, Lednice, Valtice, Bratysławę
Koszt imprezy od osoby 630 zł i obejmuje
  • 2 noclegi w hotelu *** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami),
  • 2 śniadania, na bufecie
  • 1 obiadokolacja w Wiedniu, dwudaniowa z deserem
  • zwiedzanie winiarni z degustacją wina połączone z kolacją z winem i muzyką,
  • usługi miejscowego przewodnika w Wiedniu i Bratysławie,
  • opiekę pilota,
  • ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA.
  
Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w siedzibie NSZZ „Solidarność” ul. Kościuszki 30 pok. 113 Katowice  tel. 727-031-922
 
Szczegółowy plan wycieczki znajduje się tutaj
Informujemy, że otrzymaliśmy odpowiedż pracodawcy na nasze wystąpienie dotyczące rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy. Niestety pomimo naszych argumentów i wskazanych naszym zdaniem nieprawidłowości pracodawca podtrzymał swoje stanowisko wskazując, że godziny rozpoczęci i zakończenia pracy zostały określone w Regulaminie Pracy Pracowników. 
 

§ 17 ust.2 lit.a

 

"dla pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracypraca rozpoczyna się od godz. 7:30 do 15:30 dla pracowników administarcyjnych 
z wyłączeniem pracowników zajmujących się prowadzeniem dyspozytury, dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierownika magazynu. Pracownicy zatrudnieni przy ul. Kościuszki  w Katowicach, ropoczynają pracę o godz. 7.00. a kończą o godz. 15.00."
 
Jednocześnie wskazuje, że pracownik ma możliwość złożenia indywidualnego wniosku w sprawie godzin świadczenia pracy, którego rozstrzygnięcie uzależnione jest od stanowiska bezpośredniego przełożonego, który ocenia czy zmiana godziny rozpoczęcia i kończenia pracy nie koliduje z organizacją pracy.
W przypadku pozytywnego stanowiska bezpośredniego przełożonego pracodawca przychyla się do wniosku pracownika i wyraża zgodę na zmianę godzin pracy.
 
W związku z powyższym pracowników - członków organizacji którzy chcą zmienić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy na pracę w godz. od 7.00 do 15.00 prosimy o składania wniosków na ręce bezpośrednich przełożonych. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią to bezpośredni zwierzchnik ma pełne kompetencje do pozytywnego zaopiniowania wniosku. Prosimy również aby wniosek skierowany do bezpośredniego przełożonego był także do wiadomości NSZZ "Solidarność". 
W nawiązaniu do zapytań pracowników dotyczących zawarcia Układu Zbiorowego Pracy, a w szczególności uzgodnień dotyczących projektu "tabeli stanowisk pracy i odpowiadającym im stawek osobistego zaszeregowania", oraz sytuacji w których obecne wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku nie mieści się w wartościach tam podanych - wyjaśniamy: 
Od samego początku rokowań nad zawarciem UZP NSZZ "Solidarność" oraz ZZ Maszynistow  stoją na stanowisku, że dotychczasowe wynagrodzenie pracownika po wejściu w życie UZP nie może zostać obniżone, co zostało zapisane w projekcie przedłożonym Pracodawcy jako punk wyjściowy jego zawarcia. Z wyżej wymienionym stanowiskiem zgadza się również Zarząd KŚ co niejednokrotnie potwierdzal podczas negocjacji.
Na potwierdzenie powyższego kilka przykładów.
 
Protokół z dnia 7 kwietnia 2014
 
"...Związki Zawodowe wyraziły swoje zaniepokojenie takim stwierdzeniem, na co T.Ingram stwierdził, że obniżenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników nie leży w interesie Zarządu i nie jest celem wartościowania pracy..."
 
Protokół z dnia 2 czerwca
 
"Na pytanie dotyczące obniżania wynagrodzeń dr Tomasz Ingram stwierdził, że wynagrodzenia w Spółce,zgodnie z wielokrotnymi wcześniejszymi zapowiedziami, nie będą obniżane, co potwierdził Prezes Zarządu Spółki"
 
Protokół z dnia 9 czerwca 2014
 
"...dr Tomasz Ingram omówił kwestie modyfikacji widełek w wyższych kategoriach i konsekwencji dla tych stanowisk, na których pracownicyw chwili obecnej uposażeni są wyżej, niż to wynika z docelowejgórnej granicy widełek. Stwierdził, że w pojedynczych przypadkach może się zdarzyć, że pracownicy będą uposażeni powyżej górnej granicy widełek, jednak nie będzie się to wiązało z obniżką wynagrodzenia w tych wyjątkowych przypadkach....."
 
Protokół z dnia 28 sierpnia 2014
 
"Pan Samek NSZZ "Solidarność" oczekuje potwierdzenia, że po przeprowadzeniu wartościowania stanowisk pracy nie będzie obniżki wynagrodzeń. Pan Ingram kolejny raz przypomniał, że zapisy takie miały miejsce w poprzednich protokołach i potwierdza ich aktualność."
 
protokół z dnia 3 grudnia 2014
 
"Pan Samek NSZZ "Solidarność" TK w Katowicach zadał pytanie czy w związku z przeprowadzanym wartościowaniem i zmianami stanowisk pracy nadal podtrzymane jest stanowisko o nie obniżanu wynagrodzeń na co dr T.Ingrma udzielił odpowiedzi, że dotychczasowe zasady zostają utrzymane"
 
Jednocześnie Zarząd NSZZ "Solidarność" oświadcza, że nie podpisze Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Kolei Śląskich jeśli nie znajdzie się w nim zapis treści - "Wejście w życie Układu nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika".
w dniu 14 stycznia wystąpiliśmy wraz z ZZM Maszynistów do pracodawcy o przystąpienie do rozmów w temacie wyrównwnia wynagrodzeń do najwyżej uposażonych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach i wykonujących tę samą pracę zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Zarządu Spółki. Podczas spotkania w ramach prowadzonych rokowań nad UZP w dniu 9 czerwca 2014 r. zapisano  "na pytanie przedstawicieli Związków Zawodowych Prezes stwierdził, że nie widzi przeszkód, by początkiem 2015 r.spotkać się ponownie i ustalić zasady polityki płacowej na kolejny rok, gdzie precyzyjnie określono by kierunki i zasady dystrybuowania funduszy w zakresie wynagrodzeń". Oczekujemy przedłożenia propozycji harmonogramu wyrównania wynagrodzeń w przedmiotowej kwestii aby zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy były realizowane.
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.