^Powrót

WebHostingLab

Odwiedzających

Dzisiaj 511
W tym tygodniu 511
W tym miesiącu 618
Wszystkie 67293
Your IP: 66.249.75.224
Today: 02-08-2015
User Online : 0
Guest online: 21

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Logowanie

Wyczerpaliśmy wszelkie możliwe formy nacisku na decydentów, za wyjątkiem jednego – strajku! Nie możemy dopuścić do utraty naszych miejsc pracy!" - napisali we wspólnym komunikacie przedstawiciele kolejarskiej "Solidarności" i pozostałych związków zawodowych działających w Przewozach Regionalnych. 29 czerwca zostanie przeprowadzony strajk protestacyjny.
Związkowcy zwracają uwagę, że proces usamorządowienia kolejowych przewozów regionalnych okazał się fatalny w skutkach. "Rząd jako autor ustawy o Przewozach Regionalnych  i marszałkowie województw nie udźwignęli ciężaru odpowiedzialności za Przewozy Regionalne." Komitet Strajkowy podkreśla, że zadania PR przejmowane są przez nowo tworzone spółki marszałkowskie, a pracownicy przewozów regionalnych tracą pracę. Pociągów jest coraz mniej, a mimo to powstają kolejne nowe spółki z kosztownymi zarządami i radami nadzorczymi.
Komitet Strajkowy informuje, że dnia 29 czerwca o godz. 0.01 zostanie przeprowadzony strajk oraz wzywa całe środowisko kolejowe do podjęcia działań solidarnościowych.
 
Komunikaty Komitetu Strajkowego Kolejarzy TUTAJ
 
Źródło: 
 
 

shutterstock 39175795 85637Informujemy, że prace związane z weryfikacją środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym PKZP zbliżają się ku końcowi. Dla każdego członka Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej została założona karta osobowa w której zawarta jest informacja o zgromadzonych środkach lub zobowiązaniach finansowych. Każdy członek PKZP ma prawo wglądu do swojej karty osobowej. Po zakończeniu prac zostanie podpisana umowa pomiędzy Zarządem Kolei Śląskich z Zarządem PKZP, której przedmiotm będzie świadczenie pomocy na rzecz PKZP w zakresie wynikającym z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w zakładach pracy. Podpisanie umowy w konsekwencji doprowadzi do transparentności w zarządzaniu Pracowniczą Kasą Zapomogowo - Pożyczkową w naszej firmie i zakończy wszelkie dywagacje w tym temacie.
Jednocześnie przypominamy, że każdy członek PKZP winien złożyć nową deklarację przystąpienia do PKZP z uwagi na nieprzekazanie jakiejkolwiek dokumentacji przez poprzedni Zarząd Kasy.

 

Informacje dotyczące PKZP udzielane są pod nr 727-031-906

Członkowie Organizacji NSZZ "Solidarność" należący do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej proszeni są o zgłoszenie się w pokoju 113 przy ulicy Kościuszki 30 celem wypisania nowej deklaracji przystąpienia do PKZP (bez opłaty wpisowego), weryfikacji zobowiązań finansowych i wkładow członkowskich. Powyższe podyktowane jest nieprzekazaniem przez poprzedni zarząd kasy dokumentacji Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.

W związku z licznymi zapytaniami pracowników należących do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, informujemy, że w dniu 5 maja br. odbyło się Walne Zebranie Członków Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. Podczas zebrania podjęto uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Zarządu i powołaniu nowych władz PKZP. 

Nowy Zarząd upoważniony został stosowną uchwałą do wszelkich czynności prawnych, tak aby wyegzekwować:

 • dostęp do wyciągów bankowych od początku działalności Kasy;
 • przejęcia całej dokumentacji Kasy od dotychczasowego Zarządu;
 • wystąpienia na drogę prawną w przypadku stwierdzenia nadużyć finansowych ze strony poprzedniego Zarządu;
 • podpisania umowy z pracodawcą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia księgowości i obsługi prawnej.

W chwili obecnej Zarząd PKZP wspólnie z przedstawicielami pracodawcy dokonują czynności kontrolnych i weryfikacyjnych dotyczących działalności Kasy. Jednocześnie z informacji uzyskanych od przedstawicieli Zarządu PKZP dokonano przejęcia konta bankowego, na którym gromadzone były środki finansowe.

W związku z powyższym pragniemy zapewnić, że Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa nie została zlikwidowana i po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych oraz formalno-prawnych będzie działać w sposób przejrzysty z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

W nawiązaniu do ustaleń Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kasy z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zgodnie z §16 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Kasy w dniu 5 maja 2015 roku o godz 15.30 w sali 110 przy ulicy Wita Stwosza 7 w Katowicach. 
Punkt 2 wspomnianego paragrafu stanowi że:
"Jeżeli w nadzwyczajnym walnym zebraniu członków, zwołanym w pierwszym terminie, frekwencja nie osiąga 50% członków Kasy, zwołuje się zebranie członków w drugim terminie. Walne zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych osób."
W związku z tym, że obecny Zarząd PKZP podjął decyzję o likwidacji PKZP i w sposób dorozumiany pismem z dnia 7 kwietnia br.  sam się odwołał. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Kasy podjęło decyzję o przygotowaniu procedury wyborczej celem przeprowadzenia wyborów do Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej.
 
Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kasy 
 1. Przywitanie przybyłych członków Kasy
 2. Przedstawienie obecnym porządku zebrania
 3. Głosowanie nad przyjęciem porządku zebrania
 4. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu prowadzenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PKZP
 5. Głosowanie nad odwołaniem Zarządu PKZP
 6. Głosowanie nad odwołaniem Komisji Rewizyjnej
 7. Wybór Zarządu PKZP
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej
 9. Głosowanie nad złożonymi projektami uchwał
 10. Wolne Wnioski
 11. Zakończenie posiedzenia.
Zwracamy się z gorącą prośbą o liczne przybycie tak aby raz na zawsze uregulować kwestię Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W związku z pismem Przewodniczącego Zakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pana Radosława Bajkowski dotyczącego likwidacji Kasy. Organizacje Związkowe działające w Spółce Koleje Śląskie podjęły decyzję w imieniu członków Kasy, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Kasy.
Jednocześnie z uwagi na to, że pismo o likwidacji zostało skierowane do Prezesa Zarządu, pracodawca aktywnie włączył się w wyjaśnienie kwestii Kasy, dlatego też pracownicy Działu Personalnego informują członków kasy o terminie zebrania.
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Kasy odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r.o godz. 15.30. w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 7 w sali 110
 
Informujemy, że zgodnie z obowiązującym Statutem ZKZP do kompetencji walnego zebrania należy: 
 1. Uchwalanie statutu i wprowadzanie do niego zmian;
 2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu PKZP oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 3. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansów rocznych;
 4. Ustalanie miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg;
 5. Przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków komisji rewizyjnej;
 6. W razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia;
 7. Podejmowanie uchwałw sprawach dotyczących likwidacji PKZP.
Walne Zebranie Członków Kasy jest najważniejszą władzą w działalności Kasy i może podejmować wszelkie decyzje jej dotyczące oraz żądać od Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wszelkich dokumentów celem wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości.
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.