Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

Odwiedzający

0.png7.png7.png1.png2.png8.png4.png
Dzisiaj16
Wczoraj31
This week156
This month156
Total771284

Visitor Info

  • IP: 3.235.172.213
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

06-06-20

Logowanie

Projekt Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Spółce Koleje Śląskie - tutaj

W nawiązaniu do uzgodnień ze spotkania w dniu 2 czerwca 2014 r. MZZ Maszynistów oraz NSZZ 'Solidarność" przedkłada uwagi do projektu Regulaminu wynagradzania pracowników w Spółce Koleje Śląskie.
Składniki wynagrodzenia
§4 pkt. 1
Proponujemy dodać zapis
• Dodatek za czas pozostawania w gotowości do pracy ze względu na potrzeby pracodawcy.(wysokość dodatku zostanie ustalona w trakcie negocjacji.)
• Dodatek za staż pracy (w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy w Kolejach Śląskich sp. z o.o.)
§4 pkt. 2
Proponujemy zmienić zapis dotyczący „nagrody uznaniowej" w ten sposób aby zamiast nagrody uznaniowej wprowadzić zapis:
• Premia regulaminowa
a) Wysokość indywidualnej premii pracownika ustala się na poziomie 19 % posiadanego wynagrodzenia zasadniczego.
b) Wysokość premii określonej w ust. a) może zostać podwyższona, obniżona lub potrącona w całości w razie okoliczności określonych w regulaminie.
c) Ustala się rezerwę funduszu premiowego w wysokości 1% z naliczonego funduszu premiowego przeznaczoną na indywidualne zwiększenie premii dla pracowników Spółki szczególnie wyróżniającym się w pracy pozostającą w dyspozycji Prezesa Zarządu.
Szczegółowe zapisy dotyczące zasad ewentualnego premiowania pozostawiamy do wspólnego uzgodnienia.
Proponujemy zmianę działu „Nagroda uznaniowa" na „Premia regulaminowa pozostająca
w dyspozycji Prezesa Zarządu." Po zmianie nazewnictwa zapisy §10 w treści merytorycznej pozostają bez zmian.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
§13 proponujemy zmienić zapisy pkt. a) w brzmieniu:
Choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w następującej wysokości:

1) 80 % wynagrodzenia - przy stażu pracy do 5 lat
2) 85 % wynagrodzenia – przy stażu pracy powyżej 5 lat do 10 lat
3) 90 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 10 lat do 15 lat
4) 95 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 15 lat do 20 lat
5) 100 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 20 lat
Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia przysługuje dodatek uzupełniający zasiłek chorobowy, wypłacany do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym jego wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w §13 ust.1 pkt. a)
Dodatek uzupełniający przysługuje począwszy od 15 dnia niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż do trwającej łącznie 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego.
§13 ust.1 pkt. b)
Proponujemy dodać zapis „wypadku w pracy"
Niniejsze zapisy stanowią propozycję zmian do zaproponowanego projektu Regulaminu wynagradzania i tym samym stanowią podstawę do negocjacji treści przedmiotowego regulaminu.

Zarówno NSZZ „Solidarność" jak również Związek Zawodowy Maszynistów od trzech miesięcy aktywnie współpracuje z Panem dr. Tomaszem Ingramem w sprawie znalezienia consensusu, który umożliwi rozpoczęcie procesu wyrównywania wynagrodzeń. Naszym zdaniem wypracowane na dzień dzisiejszy wartości oraz kryteria, nie nakładają się w 100% na faktycznie wykonywane obowiązki pracownicze na danych stanowiskach. Jednak biorąc pod uwagę konieczność jak najszybszego wdrożenia podwyżki wynagrodzeń, jesteśmy zdania iż wypracowane na dzień dzisiejszy rozwiązania, dzięki którym pracownicy zatrudnieni w spółce, przy obecnych uposażeniach z jednostkowymi wyjątkami, które należy jeszcze dopracować mieszczą się w proponowanych przedziałach płacowych, jest gwarantem braku podstaw do obniżania im uposażenia. Zapisy z wcześniejszych rozmów gwarantują, iż w momencie podpisania porozumienia żaden z pracowników nie może stracić na wynagrodzeniu. Jednocześnie podpisanie porozumienia wraz z zapisami regulującymi sposób i czas-okres wdrażania procesu wyrównywania, zobliguje stronę pracodawcy do podjęcia stosownych działań. Związki zawodowe działające w Spółce powinny od początku czynnie współpracować w celu uzgodnienia rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie grupy zawodowe, jednakże postawa co niektórych przedstawicieli związków podczas spotkań wykluczyła taką możliwość.

Torpedowanie na dzień dzisiejszy i na tym etapie rozpoczętych prac powoduje przeciąganie w nieskończoność procesu negocjacji, co jest tylko i wyłącznie korzystne dla osób mających stawki maksymalne, natomiast blokuje możliwość wdrożenia podwyżek płac dla niżej uposażonych. Korzyść dla osób mających stawki maksymalne jest jednak w tym momencie tylko pozorna, gdyż bez wypracowania spójnie prawnych rozwiązań Zarząd w końcu znajdzie swój, prawnie umotywowany sposób rozwiązania problemu.

W dniu dzisiejszym tj. 05.05.2014r otrzymaliśmy ostateczną odpowiedź pracodawcy dotyczącą wypłaty zaległego ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów służbowych. Wypłata ekwiwalentu nastąpi w dniu wypłaty za miesiąc kwiecień i w pierwszej kolejności otrzymają ją pracownicy którzy złożyli wnioski w przedmiotowej sprawie. Pozostałym pracownikom ekwiwalent zostanie wypłacony w kolejnych miesiącach.

Czytaj

Organizacja Międzyzwiązkowa NSZZ „Solidarność" oraz Związek Zawodowy Maszynistów zapraszają wszystkich pracowników Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wzięcia udziału w wycieczkach organizowanych przez nasze organizacje do Włoch i Francji. Szczegółowe oferty imprez znajdują się poniżej, wszelkich informacji związanych z zapisami, płatnością, refundacją z ZFŚS udzielamy pod wskazanymi w ofercie telefonami komórkowymi.

Szczegóły oferty wycieczek:

1. Paryż - zamki nad Loarą

2. Włoskie Klimaty

 Tekst Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajduje się w zakładce dokumenty.

W poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. odbędzie się trzecie z kolei spotkanie w ramach prowadzonych rozmów nad zmianami w regulaminie wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Koleje Śląskie Sp. z o.o. Pracodawca zaproponował ustalenie nowej siatki płac opracowanej na podstawie metody wartościowania pracy stworzonej na potrzeby firmy przez dr Tomasza Ingram pracownika naukowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Czytaj:

Niemniej jednak MOZ NSZZ „Solidarność" oraz ZZM podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 26 lutego 2014 r.
Zgodnie z zapisami aneksu nr 2 do Regulaminu Wynagradzania podtrzymujemy zapis „po 45 latach pracy w wysokości 250 % wynagrodzenia."
W kontekście wstrzymania przez Zarząd Spółki wypłacania nagród jubileuszowych dla pracowników firmy nasze organizacje związkowe stoją na stanowisku, iż niedopuszczalnym jest podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłat bez uzgodnień ze stroną społeczną. Pracodawca złożył propozycję wprowadzenie karencji na wypłaty nagród jubileuszowych dla wszystkich pracowników Spółki w odniesieniu do czego nasze organizacje nie wyraziły zgody na karencyjność w stosunku do pracowników zatrudnionych wcześniej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym.
Zgodnie z ustaleniami stron na podstawie zawartego porozumienia wprowadzono w Spółce aneksem nr 3 do Regulaminu Pracy Pracowników jednomiesięczny okres rozliczeniowy dla pracowników zatrudnionych w systemie równoważnych norm czasu pracy. powyższe zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2014 r.
Pomimo rozpoczętych prac nad nową siatką wynagrodzeń strona związkowa podtrzymuje żądanie rozpoczęcia procedury wyrównywania wynagrodzeń do poziomu najwyżej uposażonych pracowników na tożsamych stanowiskach.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MOZ NSZZ „Solidarność" TK i ZZ Maszynistów a Zarządem Spółki, pracodawca wywiązał się z uzgodnienia w temacie złożenia pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony zatrudnionych w chwili zawarcia porozumienia u pracodawcy co najmniej 1 rok, oferty zmiany rodzaju umowy o pracę z umowy na czas określony na umowę zawartą na czas nieokreślony.
Przyjmuje się, że wypracowanie ostatecznych postanowień oraz prowadzenie rokowań w powyższych kwestiach stanowią integralną część rokowań nad wypracowaniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Kolejach Śląskich.

Mariusz Samek
Mariusz Szczurek

Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.